Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                    Olsztyn, 04 kwietnia 2018 r.

 

IGR-I.746.2.9.2018

 


                                                        OBWIESZCZENIE 

                                                 

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Romana Stańczyka Projektowanie i Nadzór w Budownictwie, ul. Królowej Jadwigi 18c/4, 11-500 Giżycko, pełnomocnika inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo, gmina Mikołajki w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 223 relacji Czerwonka-Ełk na działce nr 237/13 w obrębie Olszewo oraz na działce nr 550 w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki, powiat mrągowski.

                             Decyzja nie jest ostateczna. Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.     

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania  administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.                                    

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania  (art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego).

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/05 14:53:37
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska