Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.11.2015

Olsztyn, 03.04.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jarosława Kaczora zostało podjęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z 3.06.2013r. dotyczącej zadania: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – etap od początku opracowania w km projektowym 0+000 do km projektowego ok. 10+000.

                                                                                 

Na postanowienie nie służy stronom zażalenie. Strona może zaskarżyć postanowienie tylko w odwołaniu od decyzji. Dodatkowo informuję, że z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332 w godzinach (poniedziałek - piątek 10.00 – 13.00).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/04/05 14:43:50
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska