Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1. 2.2018

z dnia 29.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Kaczora, z dnia 16.01.2018 r. (uzupełniony w dniu 23.03.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 w msc. Lidzbark Warmiński (ul. Orła Białego) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – budowa ronda”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej nr 51:

-        obręb nr 0005 Lidzbark, działki nr: 111/2, 114/4, 119/6, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

-        obręb nr 0007 Lidzbark, działka nr: 165, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

-        obręb nr 0011 Lidzbark, działki nr : 44, 45, 130, 46, 25/3, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

2)      w liniach rozgraniczających teren wód płynących:

-        obręb nr 0011 Lidzbark, działka nr : 24, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

3)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, dróg innych kategorii, budową lub przebudową zjazdów:

-        obręb nr 0005 Lidzbark, działki nr: 106, 114/3, 118/4, 119/6, 120, 121, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

-        obręb nr 0007  Lidzbark, działka nr: 162/17, 159, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

-        obręb nr 0011 Lidzbark , działki nr : 44, 45, 42, 50, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

4)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z rozbiórką istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania:

-        obręb nr 0007 Lidzbark , działki nr : 165, 165/25, jednostka ewidencyjna 280901_1 Lidzbark Warmiński;

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 330.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/30 13:49:06
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska