Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.3.2018

Olsztyn, 26.03.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad , reprezentowanego przez Pana Antoniego Jana Ciepielewskiego została wydana decyzja nr 7/18 z 26 marca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania:

„Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe w zakresie elementów Węzła Pieczewo”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

-        obręb nr 0011, Linowo, działka nr: 8/69 ( powstała z podziału działki o numerze 8/60 ), gmina Purda;

-        obręb nr 0027, Szczęsne, działki nr: 18/7 ( powstała z podziału działki o numerze 18/4 ), 57/12 ( powstała z podziału działki o numerze 57/9 ), gmina Purda;

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z  obowiązkiem przebudowy urządzeń melioracji wodnych szczegółowych:

-        obręb nr 0011, Linowo, działka nr: 8/70  ( powstała z podziału działki o numerze 8/60 ).   

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy właściciel nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w przypadku, gdy wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

W sprawie wydania nieruchomości w terminie umożliwiającym zwiększenie wysokości odszkodowania za nieruchomość należy zgłosić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, tel 89 521 28 32, gdzie zostanie podpisany w tej sprawie „Protokół wydania  nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietna 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/28 14:03:52
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska