Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
IGR-II.7820.1.30.2016

Olsztyn, 11.01.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie reprezentowanego przez Pana Marcina Dudka, Pracownia Projektowa MiD Marcin Dudek, ul. Czesława Miłosza 17, 80-126 Gdańsk zostało wydane postanowienie z dnia 11.01.2018r. , znak: IGR-II.7820.1.30.2016 wyjaśniające na żądanie strony wątpliwości co do treści decyzji Nr 36/16, znak: IGR-II.7820.1.30.2016 z dnia 20.09.2016r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 656 w msc. Ełk w zakresie przejścia podziemnego pod torami”. Przejście podziemne pod torami w msc. Ełk, które objęte jest powyższą decyzja jest tunelem.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 730 - 1530). Na postanowienie służy zażalenie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 7 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 09:09:41
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska