Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Olsztyn, dnia 22.03.2018 r.

 

IGR-I.746.2.13.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2017 r., poz.1257 j.t.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Pana Tomasza Janiszewskiego działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 ul. Garbarska 21a zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4 kV w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 41 Ełk-Olecko-Gołdap w km. ok. 1,98.

                        Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej nr 1263/39, obręb 0002 Ełk, miasto Ełk, powiat ełcki, stanowiącej teren zamknięty.

       W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek - główny specjalista , tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/23 15:36:12
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska