Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.5.2018

z dnia 20.03.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11f ust. 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Waldemara Królikowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, reprezentującego inwestora – Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 30.01.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.01.2018 r.), uzupełniony 12.03.2018 r. oraz 19.03.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/16 z dnia 12.05.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2016, zmienionej ostateczną decyzją nr 28/16 z dnia 8.07.2016 r., znak: IGR-II.7820.1.32.2016 dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha na odcinku granica miasta Olsztyn – DP 1374N ze zmianą przebiegu w m. Olsztyn. Odcinek B (odcinek zamiejski) – odcinek w granicach administracyjnych gminy Stawiguda”,

w zakresie:

zmiany decyzji polegającej na dopisaniu po treści:

„…oraz na działkach przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową lub przebudową innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, zjazdów:

-        obręb 1 - Bartąg – działki nr: 341/4, 341/5, 341/23, 341/26, 341/27, 340/1, 337/10, 337/1, 326, 312, 341/3, 345/22, 345/23, 345/7, 347/21, 347/20, 347/19, 347/15, 362/38, 363/16, 363/17, 363/18, 363/19, 364/14, 364/29, 364/28, 364/19, 364/16, 16/2, 30/30, 30/284, 30/286, 75/5, 3014/2, 16/99, 30/263, 335/92, 336/2, 341/29, 342/7, 343/2, 347/24, 362/74, 362/72, 362/70, 362/68, 363/23, 363/21, 364/39, 16/107, 17/4, 51/8, 3005/2, gmina Stawiguda”,

treści:

„wprowadzam konieczność ustanowienia trwałego ograniczenia w sposobie korzystania z ww. nieruchomości w zakresie następujących ograniczeń określających obowiązek dokonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w tym:

1)      budowa kanalizacji deszczowej na działkach:

a)      nr 341/4 obręb 1 Bartąg – budowa sieci kanalizacji deszczowej DN 600 mm wraz ze studniami rewizyjnymi DN 1800 mm,

b)      nr 341/5 obręb 1 Bartąg – budowa sieci kanalizacji deszczowej DN 600 mm wraz ze studniami rewizyjnymi DN 1800 mm,

c)      nr 341/26 obręb 1 Bartąg – budowa sieci kanalizacji deszczowej DN 600 mm wraz ze studniami rewizyjnymi DN 1800 mm,

d)      nr 75/5 obręb 1 Bartąg – budowa sieci kanalizacji deszczowej DN 300 mm wraz z uzbrojeniem, wpustami i przykanalikami do wpustów DN 160 mm,

e)      nr 3014/2 obręb 1 Bartąg – budowa wpustów ulicznych wraz z przykanalikami DN 160 mm,

2)      budowa sieci elektroenergetycznej na działkach:

a)      nr 347/20 obręb 1 Bartąg – niskie napięcie kablowe,

b)      nr 364/16 obręb 1 Bartąg – niskie napięcie kablowe,

c)      nr 75/5 obręb 1 Bartąg – niskie napięcie kablowe oświetleniowe,

d)      nr 3014/2 obręb 1 Bartąg – niskie napięcie kablowe oświetleniowe,

e)      nr 347/24 obręb 1 Bartąg – niskie napięcie kablowe,

f)        nr 16/107 obręb 1 Bartąg – niskie napięcie kablowe,

g)      nr 17/4 obręb 1 Bartąg – niskie napięcie kablowe oświetleniowe,

h)      nr 51/8 obręb 1 Bartąg – niskie napięcie kablowe oświetleniowe,

i)        nr 347/15 obręb 1 Bartąg – niskie napięcie kablowe,

3)      przebudowa sieci elektroenergetycznej na działkach:

a)      nr 30/284 obręb 1 Bartąg – linia kablowa SN 15 kV,

b)      nr 30/286 obręb 1 Bartąg – linia kablowa SN 15 kV,

c)      nr 75/5 obręb 1 Bartąg – linia kablowa SN 15 kV,

d)      nr 3005/2 obręb 1 Bartąg – linia kablowa SN 15 kV,

4)      przebudowa sieci teletechnicznej na działkach:

a)      nr 345/22 obręb 1 Bartąg – budowa kanału technologicznego,

b)      nr 30/263 obręb 1 Bartąg – przebudowa istniejących sieci telekomunikacyjnych,

c)      nr 16/99 obręb 1 Bartąg – przebudowa istniejących sieci telekomunikacyjnych,

5)      przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia na działce:

a)      nr 335/92 obręb 1 Bartąg.

 

Właściciele lub użytkownicy wieczyści tych nieruchomości zobowiązani są udostępnić je każdemu gestorowi poszczególnych sieci w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przebudowywanej sieci. Do powyższych ograniczeń w sposobie korzystania stosuje się odpowiednio art. 124 ust. 4-7 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016, poz. 2147 ze zm.) Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej.”

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/20 15:20:46
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska