Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 IGR-II.7820.1.1.2018

 

 z dnia 15.03.2018 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 49, w związku z art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Wojewoda Warmińsko - Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Bera, z dnia 12.03.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.03.2018 r.), zostało zawieszone postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę w km 45+027 drogi krajowej nr 16.

Na postanowienie o zawieszeniu ww. postępowania służy stronom zażalenie do Ministra Inwestycji i Rozwoju w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. Zażalenie można wnieść w siedzibie Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9, w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 730 - 15.30).

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/15 10:11:52
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska