Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Olsztyn, dnia 13.03.2018 r.

 

IGR-I.746.2.4.2018

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 j.t.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 j.t.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Pana Krzysztofa Pilarczyka działającego z upoważnienia inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce peronu oraz budowie nowego wraz z chodnikiem i pochylnią doprowadzającymi do peronu, na przystanku Morąg Kolonia z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórce i budowie linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny - Bogaczewo, km 43,290 - 43,505.

Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działce ewidencyjnej nr 53, obręb Morąg 3, gmina Morąg, powiat ostródzki, stanowiącej teren zamknięty.

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/14 09:35:41
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska