Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.1.2018

z dnia 6.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Bera, z dnia 12.01.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.01.2018 r.), uzupełniony 2.03.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Gardęgę w km 45+027 drogi krajowej nr 16.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        gmina Kisielice, obręb 0017 Sobiewola, działka nr 50,

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową tymczasowych obiektów budowlanych:

-        gmina Kisielice, obręb 0017 Sobiewola, działki nr 216, 168, 209,

3) na terenie wód płynących:

-        gmina Kisielice, obręb 0017 Sobiewola, działki nr 217, 150/2.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/09 10:59:14
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska