Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.4.2018

z dnia 7.03.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Kaczora, z dnia 22.01.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Kośno-Tylkowo od km 19+325 do km 22+500.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        obr. 0024 Purdka, gmina Purda, powiat olsztyński, nr: 303/6, 304/3, 3214/13, 3214/16, 3214/21, 3235/1,

-        obr. 0016 Tylkowo, gmina Pasym, powiat szczycieński, nr: 120/2, 261/3, 365/3, 3233, 3234/1, 3234/3, 3234/2, 3235/3, 3252/2, 3253/1, 3253/2, 3254/1, 3254/3, 3254/2, 3278/1, 3278/2,

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu  i zjazdów:

-        obr. 0024 Purdka, gmina Purda, powiat olsztyński, nr: 304/3, 3214/13, 3214/16,

-        obr. 0016 Tylkowo, gmina Pasym, powiat szczycieński, nr: 120/2, 334/6, 3234/1, 3253/2, 3254/1, 3254/3, 3254/2, 3278/1, 3278/2.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/09 10:53:17
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska