Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Olsztyn, 26 lutego 2018 r.

IGR-I.746.2.9.2018

                                                      OBWIESZCZENIE

                                              

 

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Romana Stańczyka Projektowanie i Nadzór w Budownictwie, ul. Królowej Jadwigi 18c/4, 11-500 Giżycko, pełnomocnika inwestora: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszewo, gmina Mikołajki w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 223 relacji Czerwonka-Ełk na działce nr 237/13 w obrębie Olszewo oraz na działce nr 550 w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki, powiat mrągowski.

                             Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działkach ewidencyjnych stanowiących teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 11:28:10
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska