Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Olsztyn, dnia 21.02.2018 r.

IGR-I.746.2.8.2018

OBWIESZCZENIE

 

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2017 r., poz.1257 j.t.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Pana Tomasza Kamińskiego reprezentującego firmę Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Techniczne Teltor –Pol Północ S.A. z siedzibą w Gdańsku, pełnomocnika Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, z dnia 10.01.2018 r., data wpływu: 30.01.2018 r. (data wpływu 6.02.2018r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie odcinków linii elektroenergetycznej SN 15kV LSN Iława-Tynwałd w obszarze linii kolejowej 353 Poznań Wschód – Skandawa.

                        Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działkach ewidencyjnych nr 399 obręb 0009 Frednowy oraz 136 obr. 0024 Mątyki, gmina Iława, powiat iławski, stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi: Krzysztof Klimek - główny specjalista , tel.89-52-32-620 .

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 11:23:33
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska