Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.35.2017

z dnia 19.02.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Wojciecha Błażewicza, pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 1.12.2017 r. (uzupełnionego 5.02.2018 r.),zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w m. Podlasek od km 31+070 do km 32+225.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

  1. 1)w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego:

-        jedn. ewid. 281202_2 Biskupiec, obręb 0013 Podlasek, działki nr: 127/2, 89,

-        jedn. ewid. 281202_2 Biskupiec, obręb 0017 Słupnica, działka nr: 104/1,

  1. 2)przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową drogi innej kategorii:

-        jedn. ewid. 281202_2 Biskupiec, obręb 0013 Podlasek, działka nr: 126.       

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 11:17:16
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska