Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.1.2015

Olsztyn, 19.01.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, została wydana decyzja nr 4/18 z 19 stycznia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku od km ok. 46+600 do km ok. 47+700 wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Leyka i Wileńską”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

  1. 1)w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej nr 53:

-        obręb 0003 – działki nr: 65/20 (powstała z podziału 65/16), 68/6, 68/8, 69/5 (powstała z podziału 69/3), 71/1 (powstała z podziału 71), 117/1 (powstała z podziału 117), 225/1 (powstała z podziału 225), jednostka ewidencyjna 281701_1 Miasto Szczytno;

-        obręb 0006 – działki nr: 1/14, 1/15, 13/2, 13/3 (powstała z podziału 13/1), 11/27 (powstała z podziału 11/24), 14/8 (powstała z podziału 14/4), 14/5, 425, 525/1, 428/1 (powstała z podziału 428), 429/1 (powstała z podziału 429), 432/3 (powstała z podziału 432/2), jednostka ewidencyjna 281701_1 Miasto Szczytno;

  1. 2)przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, innych dróg publicznych, zjazdów:

-        obręb 0003 – działki nr: 9/5, 65/21 (powstała z podziału 65/16), 68/4, 68/7, 69/6 (powstała z podziału 69/3), 71/2 (powstała z podziału 71), 117/2 (powstała z podziału 117), 118/2, 118/3, 118/6, 119, 121/9, 121/11, 121/16, 122, 171/1, 171/5, 224, 225/2 (powstała z podziału 225), 227, jednostka ewidencyjna 281701_1 Miasto Szczytno;

-        obręb 0006 – działki nr: 1/17, 12/3, 13/4 (powstała z podziału 13/1), 16, 17/3, 18/1, 19/2, 19/5, 57/3, 58/1, 62/17, 63/2, 428/2 (powstała z podziału 428), 429/2 (powstała z podziału 429), 430, 431, 432/4 (powstała z podziału 432/2), 527, jednostka ewidencyjna 281701_1 Miasto Szczytno.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty tel. (89) 523-26-97,w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 800 – 1500). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy właściciel nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w przypadku, gdy wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, pokój nr 306, tel. (89) 521-28-84, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany Protokół wydania nieruchomości. Pod wskazany adres należy zgłosić się z zawiadomieniem i dowodem osobistym.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietna 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 10:33:27
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska