Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 21.12.2018 r.

 

IGR-I.746.2.12.2018


 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 j.t. )  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2018 r., poz. 2096 j.t.) , Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Osipów oraz  Pani Bożeny Grądziel, działających z upoważnienia   inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74,  03-734 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

                budowie 2 masztów teletechnicznych  przy  linii kolejowej  nr 219 Ełk-Szczytno w km 82,560 i 116,352 .

                 Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działkach ewidencyjnych :

                 - 132/3 obręb 0001 Ruciane-Nida , gmina Ruciane-Nida, powiat piski,

                 - 12/1 obręb 0013 Kaliszki, gmina Biała Piska , powiat piski,

                 stanowiących  teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek - główny specjalista , tel.89-52-32-620 .

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/12/21 11:27:27
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska