Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.44.2018

Olsztyn, 20.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Jarosława Kaczora, pełnomocnika inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z dnia 21.09.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.09.2018 r.), uzupełniony 31.10.2018 r., została wydana decyzja Nr 54/18 z dnia 20 grudnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania „Budowa drogi dojazdowej DD2A od km 0+000,00 do km 0+176,65”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        obręb nr 0002 Dorotowo, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, działka nr 252/6 (powstała z podziału 252/2),

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową lub przebudową innych dróg publicznych:

-        obręb nr 0002 Dorotowo, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, działki nr: 252/1, 253/2, 255/8.

 

 W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 (poniedziałek - piątek 1000 - 1300). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra  Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Wydziału Nieruchomości Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, pokój 308, tel. 89 521 28 32.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/12/20 15:13:18
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska