Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.46.2018

Olsztyn, 19.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 18.10.2018 r., została wydana decyzja Nr 52/18 z dnia 19 grudnia 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach od km 47+251,98 do km 48+312,37.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        obręb nr 0017 Wawrowice, jedn. ewid. 281204_2 Kurzętnik, działki nr: 15/1 (powstała z podziału 15), 16/1 (powstała z podziału 16), 17, 18/1 (powstała z podziału 18), 19, 20/1 (powstała z podziału 20), 21, 22, 28, 57/1 (powstała z podziału 57), 63, 64/1 (powstała z podziału 64), 65/1 (powstała z podziału 65), 234/3 (powstała z podziału 234/2), 234/4 (powstała z podziału 234/2), 235/1;

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową dróg innych kategorii:

-        obręb nr 0017 Wawrowice,  jedn. ewid. 281204_2 Kurzętnik, działka nr: 221.

  

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 328 (poniedziałek - piątek 1200 - 1500). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra  Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ul. Kolejowa 29 tel. (089) 625-63-83, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany  „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/12/19 15:47:59
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska