Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7821.6.2018

z dnia 14.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 7 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.12.2018 r., została wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Starosty Działdowskiego z dnia 20.08.2018 r. znak: B.6740.142.2017 uchylająca decyzję Nr 1/17 z dnia z dnia 30.05.2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca Burmistrzowi Lidzbarka zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Lipową z ul. Leśniczówka, dz. nr 3234/1 obręb Klonowo, 5/1 obręb 2 miasto Lidzbark”

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 328 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  - piątek 1200 – 1500).

Decyzja niniejsza jest ostateczna, nie służy od niej dalszy środek odwoławczy.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/12/17 12:59:56
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska