Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.52.2018

z 7.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) wojewoda warmińsko – mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Prezydenta Olsztyna, z dnia 25.10.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.10.2018 r.), została wydana decyzja Nr 50/18 z dnia 7 grudnia 2018 r., znak: IGR-II.7820.1.52.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 17/15 z dnia 24.09.2015 r., znak: IGR-II.7820.1.23.2015, zmienioną decyzją Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 21 listopada 2017 r., znak: DLI.I.6621.169.2015.AN.22 dla zadania pn.: „Zadanie II –  Przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej  z ul. Leonharda (łącznie ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Budowlaną (bez skrzyżowania)” w ramach przedsięwzięcia: „Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”, w zakresie dotyczącym projektowanej drogi w ciągu drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z ulicą Stalową do skrzyżowania z linią kolejową, tj.:

- wzmocnienie podłoża w technologii niekonsolidacyjnej wraz z wymianą gruntu w obszarze ulicy Towarowej w km 0+430,00 do 0+619,5 jezdni prawej,

- budowy muru oporowego przy placu do zawracania w ciągu drogi obsługującej nr 1.

 

1.  Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej nr 16, w zakresie wnioskowanych zmian:

-        obręb nr 0079, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr: 18/12,

-        obręb nr 0080, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 5, 11/2, 41/2, 52, 64/1,

2. Wykaz działek objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury oraz dróg innej kategorii, w zakresie wnioskowanych zmian:

-        obręb nr 0079, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 18/5, 18/13,

-        obręb nr 80, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr: 64/2.

 

Pozostałe warunki decyzji nr 17/15 z dnia 24.09.2015 r., znak: IGR-II.7820.1.23.2015, oraz  decyzji Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 21 listopada 2017 r., znak: DLI.I.6621.169.2015.AN.22, pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 w godzinach (poniedziałek - piątek 12.00 – 15.00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/12/07 14:27:50
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska