Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 6.12.2018 r.

 

IGR-I.746.2.47.2018

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pani Bożeny Grądziel i Pana Sławomira Wołkowskiego, działających z upoważnienia PKP S.A, z dnia 28.11.2018r. (data wpływu do tut. urzędu: 29.11.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie instalacji        i urządzeń sterowania ruchem kolejowym i linii energetycznych wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku granica IZ Olsztyn (km 219,400 – stacja Olsztyn” realizowanego w ramach projektu pn.: „Prace na linii nr 353 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Iława – Olsztyn – Korsze” na linii kolejowej nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, działka nr 19/5 obręb 0019 Morliny, gmina Ostróda, stanowiącej  teren zamknięty.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi  i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/12/06 15:02:48
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska