Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Nr rej. IGR-II.7821.5.2018

z dnia 28.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 7 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.11.2018 r., została wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Starosty Olsztyńskiego Nr Dyw/82/2018 z dnia 11 lipca 2018 r., znak: BI-II.6740.7.42.2018.AO5 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę odcinków dróg powiatowych Nr 1442N od skrzyżowania z DK 51 w miejsc. Spręcowo do miejsc. Tuławki, następnie Nr 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo – Barczewko.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 328 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  - piątek 12.00 – 15.00).

Decyzja niniejsza jest ostateczna, nie służy od niej dalszy środek odwoławczy.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) stronie służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/29 14:13:19
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska