Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.57.2018

Olsztyn, 27.11.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Antoniego Ciepielewskiego – pełnomocnika inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, została wydana decyzja nr 49/18 z dnia 27.11.2018r., zmieniająca decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 06/13 z dnia 03.06.2013 r., znak: IGR-II.7820.1.5.2013 dla zadania: „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16”.

Pozostałe warunki nr 06/13 z dnia 03.06.2013, znak: IGR-II.7820.1.5.2013 dla zadania: „Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16” , pozostają bez zmian.

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 332 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 1200 – 1500). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Budownictwa, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/28 14:16:01
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu