Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Elbląg, 27 listopada 2018 r.

IGR-II.7840.2.44.2018

OBWIESZCZENIE

 

           W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. 2081) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o., ul. Osiedle Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, została wydana Decyzja Nr Mr/037/18 z 27 listopada, znak: IGR-II.7840.2.44.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

obejmujące:

 budowę odcinka sieci wodociągowej na odcinku ul. Rynkowa - Os. Zatorze z przejściem pod torami PKP w km 33,351 linii nr 223, działka nr 15/3 w obrębie 0003 Mrągowo, powiat mrągowski.

          Wobec powyższego informuję, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, w pok. nr 144, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 730 – 1530).

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/27 15:24:38
Redaktor wprowadzający: główny administrator serwisu