Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.58.2018

z 20.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) wojewoda warmińsko – mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad, reprezentowanego przez Mirosława Nicewicza, z dnia 28.11.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.11.2018 r.), została wydana decyzja Nr 53/18 z dnia 20.12.2018 r, znak: IGR-II.7820.1.58.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 20/18 z dnia 27.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.9.2018, zmienioną decyzją Nr 40/18 z dnia 28.09.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.38.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku od km ok 226+100 do km ok 226+300 w ramach zadania 2 "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa, na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zlokalizowanych na terenie całego przebiegu MPR",

w zakresie:

1)      zmiana projektu budowlanego:

·         zmiany parametrów charakterystycznych inwestycji, tj. szerokości projektowanego ciągu pieszo-rowerowego w sąsiedztwie działki nr 380/5 obr. 0013 Prawdowo,

·         zmiany przebiegu linii rozgraniczającej teren inwestycji,

2)      w treści decyzji na stronie 1 w punkcie:

„1) Inwestycja realizowana będzie na działkach w liniach rozgraniczających teren inwestycji:”

·         poprzez wykreślenie działki nr 380/5 jedn. ewid. 281002_5 Mikołajki, obręb 0013 Prawdowo,

·         poprzez dopisanie działki nr 380/7 jedn. ewid. 281002_5 Mikołajki, obręb 0013 Prawdowo,

3)      w treści decyzji na stronie 2 w punkcie 4 „Zatwierdzenie podziału nieruchomości”:

·         poprzez dopisanie działki nr 380/5 obr. 0013 Prawdowo dodając treść:

„- nieruchomości ujawnionej w OL1M/00038376/2 położonej w obrębie 0013 Prawdowo, w skład której wchodzi działka nr 380/5 dzielona na następujące działki:

1.       dz. nr                  380/7 o pow.                0,0048 ha

2.       dz. nr                  380/8 o pow.                0,0023 ha

powierzchnia razem:                             0,0071 ha”

4)      w treści decyzji na stronie 2 w punkcie „5. Nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa”, w punkcie „5.1. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ww. ustawy:”

·         poprzez wykreślenie działki 380/5 obr. 0013 Prawdowo,

·         poprzez dopisanie działki 380/7 obr. 0013 Prawdowo,

5)      w treści decyzji na stronie 2 w punkcie „5. Nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa”, w punkcie „5.2. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy (..)”

·         poprzez wykreślenie działki 380/5 obr. 0013 Prawdowo,

·         poprzez dopisanie działki 380/7 obr. 0013 Prawdowo.

 

Pozostałe warunki decyzji Nr 20/18 z dnia 27.04.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.9.2018 oraz decyzji Nr 40/18 z dnia 28.09.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.38.2018, pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek 730 – 1530). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/12/21 11:24:25
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska