Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Olsztyn, dnia 29.01.2018 r.

IGR-I.746.2.34.2017

                                                      OBWIESZCZENIE

                                                

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Pana Romana Stańczyka, pełnomocnika Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej w obszarze linii kolejowej nr 219 relacji Olsztyn –Ełk w km. ok. 150,311.

Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działce ewidencyjnej nr 248/3 obręb 0031 Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, powiat ełcki, stanowiącej teren zamknięty.

Decyzja ww. nie jest ostateczna.

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Inwestycji i Rozwoju , za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .        

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326)

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 10:27:40
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska