Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.53.2018

z dnia 23.11.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 30.10.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 530 w miejscowości Kwiecewo”, z podziałem na etapy:

Część 1. Budowa chodnika wraz z niezbędnym odwodnieniem od km 40+346,74 do km 41+082,70

Inwestycja będzie realizowana na działkach w liniach rozgraniczających pas drogowy:

- jedn. ewid. 281412_2 Świątki, obręb 0008 Kwiecewo, działka nr 436,

Część 2. Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz z niezbędnym odwodnieniem od km 41+082,70 do km 41+200,59

Inwestycja będzie realizowana na działkach w liniach rozgraniczających pas drogowy:

- jedn. ewid. 281412_2 Świątki, obręb 0008 Kwiecewo, działki nr: 436, 110.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329 w godzinach 12.00 – 15.00.

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/23 14:36:14
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska