Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                      Olsztyn, 21 listopada 2018 r.

 

IGR-I.746.2.45.2018

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Anny Grodkiewicz, Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Erwina Kruka 39, 10-542 Olsztyn, pełnomocnika inwestora: Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE225 w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 219 relacji Olsztyn – Ełk na części działki nr 1441 w obrębie 0001 Pisz, gmina miasto Pisz, powiat piski.

                             Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/21 13:52:06
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska