Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                     Olsztyn, 21 listopada 2018 r.

 

IGR-I.746.2.44.2018

   

                                                        OBWIESZCZENIE

                                               

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Bartosza Szewczyka, ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór, ul. Świerkowa 29/2, 10-174 Olsztyn, pełnomocnika inwestora: pełnomocnika inwestora: Gmina Olsztynek, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej dla kolonii wsi Mierki w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 216 relacji Działdowo – Olsztyn w km. 55,0 na części działki nr 390 (dawniej działka nr 2/1) w obrębie 0021 Mierki, gmina Olsztynek, powiat olsztyński.

                             Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/21 13:47:41
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska