Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 19.11.2018 r.

 

IGR-I.746.2.40.2018

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

  Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096),  Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek  Pana Tomasza Gzelli, Prezesa Zarządu GMPOWER Sp.zo.o. w Osie w dniu 19.11.2018 r. została wydana decyzja nr Płos/38/2018 znak:  IGR-I.746.2.40.2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie nowego punktu przeładunku gazu płynnego na terenie terminalu przeładunkowego Piórkowo, linia kolejowa 204 Malbork – Braniewo, działka nr 347, obręb Chruściel, gm. Płoskinia, stanowiącej  teren zamknięty.

  Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .         

  Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/21 13:41:19
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska