Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.49.2018

z dnia 20.11.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22.10.2018 r. (uzupełniony 16.11.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikami dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko-mazurskim na DK 57 na odcinku w km 12+060 do 12+260 w m. Wozławki.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 280104_5 Bisztynek, obręb 0017 Wozławki, działka nr: 87/2, 21/3, 16/1, 16/2

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu:

-        jedn. ewid. 280104_5 Bisztynek, obręb 0017 Wozławki, działka nr: 15/3, 17, 16/2, 16/1, 19/1, 21/3.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329 (poniedziałek – piątek 12.00 – 15.00).

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/21 13:36:14
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska