Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                  Olsztyn, 16  listopada 2018 r.

 

IGR-I.746.2.38.2018

 

                                                       OBWIESZCZENIE

                                                 

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Bartosza Szewczyka, ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór, ul. Świerkowa 29/2, 10-174 Olsztyn, pełnomocnika inwestora: Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia 500 kPa w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 38 relacji Białystok – Głomno na części działki nr 1/21 (dawniej działka nr 1/20) w obrębie 0007 Kętrzyn, gmina miasto Kętrzyn, powiat kętrzyński.

                             Decyzja nie jest ostateczna. Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.     

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.                                   

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania  (art. 130 § 4 kodeksu postępowania administracyjnego).

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/19 10:16:46
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska