Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.51.2018

z 16.11.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

            Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) wojewoda warmińsko – mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Prezydenta Olsztyna, z dnia 25.10.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.10.2018 r.), została wydana decyzja Nr 48/18 z 16 listopada 2018 r, znak: IGR-II.7820.1.51.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 02/15 z dnia 18.03.2015 r., znak: IGR-II.7820.1.23.2014, zmienioną decyzją Nr 11/15 z dnia 11.06.2015 r., znak: IGR-II.7820.1.20.2015  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Zadanie I –  Budowa ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Budowlaną (łącznie ze skrzyżowaniem) do projektowanej obwodnicy Olsztyna” w ramach przedsięwzięcia: „Budowa ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”, w zakresie dotyczącym projektowanej drogi w obrębie skrzyżowania ulic Towarowej i Budowlanej, tj.: wzmocnienie podłoża w technologii niekonsolidacyjnej wraz z wymianą gruntu w obszarze ulicy Towarowej w km 0+273,2 do 0+337,19 jezdni prawej.

Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego, w zakresie wnioskowanych zmian:

-        obręb nr 0084, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 1/1, 11/3, 12/1.

Pozostałe warunki decyzji Nr 02/15 z dnia 18.03.2015 r. oraz decyzji Nr 11/15 z dnia 11.06.2015 r., pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 w godzinach (poniedziałek - piątek 12.00 – 15.00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/19 10:12:05
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska