Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Olsztyn, dnia 31.01.2018 r.

IGR-I.746.2.1.2018

                                                      OBWIESZCZENIE

                                                

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2017 r., poz.1257 j.t.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia,  że na wniosek Pana Jerzego Tabaka, ul. Królewiecka 40b/2, 11-700 Mrągowo, pełnomocnika Energa-Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, z dnia 10.01.2018 r., data wpływu: 12.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV.

                 Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działce ewidencyjnej nr 260/7, obręb 0001 Morąg, gmina miasto Morąg, powiat ostródzki, stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi  i wnioski w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek - główny specjalista , tel.89-52-32-620 .

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 10:20:17
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska