Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.52.2018

z dnia 8.11.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11f ust. 7 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Prezydenta Olsztyna, z dnia 25.10.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.10.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 17/15 z dnia 24.09.2015 r., znak: IGR-II.7820.1.23.2015, zmienionej decyzją Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 listopada 2017 r., znak: DLI.I.6621.169.2015.AN.22 dla zadania pn.: „Zadanie II –  Przebudowa ul. Towarowej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej  z ul. Leonharda (łącznie ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Budowlaną (bez skrzyżowania)” w ramach przedsięwzięcia: „Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”, w zakresie dotyczącym projektowanej drogi w ciągu drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z ulicą Stalową do skrzyżowania z linią kolejową, tj.:

- wzmocnienie podłoża w technologii niekonsolidacyjnej wraz z wymianą gruntu w obszarze ulicy Towarowej w km 0+430,00 do 0+619,5 jezdni prawej,

- budowy muru oporowego przy placu do zawracania w ciągu drogi obsługującej nr 1.

 

1.  Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej nr 16, w zakresie wnioskowanych zmian:

-        obręb nr 0079, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr: 18/12,

-        obręb nr 0080, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 5, 11/2, 41/2, 52, 64/1,

2. Wykaz działek objętych obowiązkiem przebudowy istniejącej infrastruktury oraz dróg innej kategorii, w zakresie wnioskowanych zmian:

-        obręb nr 0079, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 18/5, 18/13,

-        obręb nr 80, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr: 64/2.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329 w: poniedziałek  – piątek 10.00 – 13.00.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/08 15:06:14
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska