Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.46.2018

z dnia 08.11.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dnia 18.10.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18.10.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w Wawrowicach od km 47+251,98 do km 48+312,37.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1) w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jedn. ewid. 281204_2 Kurzętnik, obręb 0017 Wawrowice, działki nr: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 57, 63, 64, 65, 234/2, 235/1.

2) przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową innych dróg publicznych:

-        jedn. ewid. 281204_2 Kurzętnik, obręb 0017 Wawrowice, działka nr: 221.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 328 w godzinach 10.00 – 13.00.

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/08 14:03:50
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska