Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 7.11.2018 r.

 

IGR-I.746.1.24.2018

 

 

                                                

      OBWIESZCZENIE

            Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o planowaniu    i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 j.t.) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2096 j.t.), Wojewoda  Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Pani  Beaty Ferek ,  pełnomocnika Dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego   w Białymstoku z siedzibą  w Olsztynie, ul. Partyzantów 17, 10-524 Olsztyn została  wydana decyzja  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu   publicznego polegającej na: budowie kanalizacji deszczowej dla obiektu należącego  do Delegatury  Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  w Białymstoku   zlokalizowanego  w  Olsztynie przy   ul. Partyzantów 17.

Przedmiotowa  inwestycja będzie usytuowana  na działkach nr 32/7, 32/1, 31/1, 32/11 w obrębie geodezyjnym 72 miasto Olsztyn, miasto   na prawach powiatu Olsztyn,  stanowiących  teren  zamknięty .

Stronom służy prawo wniesienia odwołania  do Ministra  Inwestycji i Rozwoju , za pośrednictwem   Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości .         

Decyzja oraz akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/08 09:29:50
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska