Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

IGR-II.7820.1.44.2018

z dnia 6.11.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

  Zgodnie z art. 11d ust. 5 Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Jarosława Kaczora, pełnomocnika inwestora – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, z dnia 21.09.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.09.2018 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi dojazdowej DD2A od km 0+000,00 do km 0+176,65”.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        obręb nr 0002 Dorotowo, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, działka nr 252/2,

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z budową lub przebudową innych dróg publicznych:

-        obręb nr 0002 Dorotowo, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, działki nr: 252/1, 253/2, 255/8.

 

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 7.30 - 15.30). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 329 (poniedziałek – piątek 9.00 – 13.00).

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/11/07 11:53:48
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska