Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                                                                                               IGR-II.7820.1.45.2018

Olsztyn, 25.10.2018 r.

                                                                                                           OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i  Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Kaczora, z dnia 25.09.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.09.2018), została wydana decyzja Nr 45/18 z dnia 25.10.2018 r, znak: IGR-II.7820.1.45.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 4/18      z dnia 19.01.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.1.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: .: „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku od km ok. 46+600 do km ok. 47+700 wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Leyka   i Wileńską”,

w zakresie zmiany zapisów punktu 5.2.:

-        z: „Zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy działki wskazane w pkt 5.1 Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”,

-        na: „Zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy działki wskazane w pkt 5.1 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”.

Pozostałe warunki decyzji Nr 4/18 z dnia 19.01.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.1.2015 pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330, (poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/25 15:25:32
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska