Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                Olsztyn, 23 października 2018 r.

 

IGR-I.746.2.41.2018

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE                                           

 

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Józefa Dobrowolskiego, Pracownia Projektowa „Dobrol”, ul. Wilczyńskiego 25c/25, 10-686 Olsztyn, pełnomocnika inwestora: Gmina Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej od miejscowości Kozłowo do miejscowości Niedanowo w skrzyżowaniu z obszarem kolejowym (linia kolejowa nr 216 relacji Działdowo - Olsztyn) - działka nr 46/6 w obrębie Zakrzewo i 796/14 w obrębie Kozłowo, gmina Kozłowo, powiat nidzicki.

                             Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działkach ewidencyjnych stanowiących teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/24 10:58:44
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska