Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Elbląg, 22 października 2018 r.

IGR-II.7840.3.93.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

           W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2017 r. 1405 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Tomasza Sojki działającego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6, została wydana Decyzja Nr Ol/084/18 z dnia 22 października znak: IGR-II.7840.3.93.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę

obejmujące:

 budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa w pasie drogowym drogi krajowej S51 na dz. nr 17/7, 15/2 obręb nr 88 Olsztyn; dz. nr 1/7, 1/20 obręb 94 Olsztyn -  przejście poprzeczne pod korpusem drogi krajowej nr S51, dróg DL-55 i DL-53, w ramach zadania pod nazwą "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 MOP 5,5 MPa relacji Grądek-SRP Michelin (Olsztyn)",

 

          Wobec powyższego informuję, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, w pok. nr 144, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30).

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/23 09:09:44
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska