Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.27.2018

Olsztyn, 19.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Krystiana Obidzińskiego (pełnomocnika inwestora- Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego ul. E. Plater 1, 11-041 Olsztyn) z dnia 5.07.2018 r. (uzupełniony w dniu 9.08.2018 r., 17.08.2018 r.), została wydana decyzja Nr 44/18 z dnia 19 października 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 od km 70+853,35 do km 70+974 z drogą powiatową nr 1252N od km 7+130 do km 7+188 w Grodzicznie”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        obręb nr 0010 Nowe Grodziczno, działki nr: 276, 275/2, 293/2, 274/3 (powstała z poddziału 274/1), 275/5 (powstała z poddziału 275/3) 277/1 (powstała z poddziału 277), 278/1 (powstała z poddziału 278), 275/4 (powstała z poddziału 275/3), 274/4 (powstała z poddziału 274/1), 274/6 (powstała z poddziału 274/2), 279/3 (powstała z poddziału 279/2), jednostka ewidencyjna 281203_2 Grodziczno;

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z:

a)      przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, budową zjazdu:

-        obręb nr 0010 Nowe Grodziczno, działka nr: 274/5 (powstała z poddziału 274/1), jednostka ewidencyjna 281203_2 Grodziczno;

b)      budową zjazdu:

-        obręb nr 0010 Nowe Grodziczno, działki nr: 299, 300, jednostka ewidencyjna 281203_2 Grodziczno;

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330, (poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, ulica Kolejowa 29, tel. (089) 625-63-83, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

                                                                                                                                                                                                

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/23 09:04:01
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska