Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         Załącznik nr 1
Nr rej. IGR-II.7820.1.31.2018
z 12.10.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z zm.), w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Władysława Łukaszuka- Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji w Zarządzie Dróg Wojewódzkich reprezentującego Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego została wydana decyzja Nr 43/18 z dnia 12 października 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr 02/14 z dnia 4 marca 2014 r., znak: IGR-II.7820.1.17.2013, udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty- Morąg wraz ze zmianą trasy na terenie Morąga z podziałem na 5 opracowań:
Opracowanie I- odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w m. Małdyty w km 26+441 (bez skrzyżowania) do km 27+441 
                            wraz z przebudową mostu w m. Wilamowo w km 27+063;
Opracowanie II- odcinek od km 27+441 do km 32+858 (początek m. Dobrocin);
Opracowanie III- odcinek od km 32+858 (początek m. Dobrocin) do km 38+152 (granica m. Morąg od strony Małdyt);
Opracowanie IV- rozbiórka wiaduktu w km 38+236 nad nieistniejąca linią kolejową wraz z korektą przebiegu trasy w obrębie
                               wiaduktu, od km 38+152 do km ok. 38+400;
Opracowanie V- odcinek od km ok. 38+400 do km 39+579 (skrzyżowanie z ul. Wenecką w Morągu wraz z tym skrzyżowaniem).”,
zmienioną ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 lutego 2017 r., znak: IGR.II.7820.1.2.2017, zmienioną ostateczną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 marca 2017 r., znak: IGR.II.7820.1.8.2017  w zakresie:
1)    Wykonania oczepów żelbetowych, umożliwiających kotwienie barier ochronnych w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego mostu nad Kanałem Elbląskim,
2)    Wykonania zjazdu indywidualnego  w km 39+199,97 (strona prawa),
3)    Wykonania zjazdu publicznego w km 39+540,88 (strona praw) drogi wojewódzkiej 519 do obiektu w którym prowadzona jest działalność gospodarcza,
4)    Wycinki dodatkowych 2 szt. drzew (nr 1109 i nr 1324)- łączna ilość drzew do wycinki 1108 szt.,
5)    Zmiany długości i płotków ochronno- naprowadzających.

Wobec powyższego informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia strony mogą składać w powyższej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej, w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pok. nr 126 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek  – piątek 730 - 1530). Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju 330 (poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/16 14:45:08
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska