Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.32.2018

Olsztyn, 12.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek pełnomocnika inwestora – Prezydenta Olsztyna, z dnia 8.08.2018 r., została wydana decyzja Nr 42/18 z dnia 12 października 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Leonharda w Olsztynie – ciąg drogi krajowej nr 16 od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do połączenia z odcinkiem objętym rozbudową ulicy Towarowej w zakresie przebudowy infrastruktury rowerowej i pieszej:

- strona lewa: od km 0+994,24 do km  1+959,90

- strona prawa: od km 1+259,66 do km 1+959,90

oraz oświetlenia miejskiego od km 0+837,00 do km 1+942,50.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        obręb nr 0080, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 6, 17, 29;

-        obręb nr 0081, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr 1;

-        obręb nr 0092, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr 9/2;

-        obręb nr 0097, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 1, 80/4 (powstała z podziału 80/3), 5/2, 6/6, 72/5, 74/5;

-        obręb nr 98, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr 2/1;

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania w związku z przebudową zjazdów:

-        obręb nr 0080, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 28/4;

-        obręb nr 0097, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 5/1, 72/4, 6/5;

3)      co do których inwestor uzyskał oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane: 

-        obręb nr 0080, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działka nr 30;

-        obręb nr 0086, jedn. ewid. 286201_1 miasto Olsztyn, działki nr: 38/6, 42/2.

  

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 329 (poniedziałek - piątek 1000 - 1300). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra  Inwestycji i Rozwoju w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie, ul. Knosały 3/5B tel. (089) 544 32 83 lub 544 32 81, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany  „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/15 12:43:09
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska