Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

 

IGR-II.7820.1.23.2018

Olsztyn, 12.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Berę, z dnia 19.05.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.05.2018r., uzupełniony w dniu 30.07.2018 r., 8.08.2018 r.), została wydana decyzja Nr 41/18 z dnia 12 października 2018 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Orzyszę                                  w km 259+958 drogi krajowej nr 16 w miejscowości Mikosze”.

Inwestycja realizowana będzie na działkach:

1)      w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

-        jednostka ewidencyjna 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb nr 0013 Mikosze, działki nr: 214/1, 126, 153, 128/1, 152/1, 194/1, 152/6 (powstała z podziału 152/4), 214/4 (powstała z podziału 214/2), 195/1;

2)      przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania, w związku z budową tymczasowych obiektów budowlanych oraz umocnienia brzegów rzeki:

-        jednostka ewidencyjna 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb nr 0013 Mikosze, działki nr: 152/5 (powstałej z podziału 152/4), 214/3(powstała z podziału 214/2), 194/2;

3)      obejmujących teren wód płynących:

-        jednostka ewidencyjna 281602_5 Orzysz- obszar wiejski, obręb nr 0013 Mikosze, działki  nr: 129;

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330, (poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel, użytkownik wieczysty nieruchomości objętej przedmiotową decyzją wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. W celu wydania nieruchomości należy zgłosić się do Wydziału Nieruchomości w siedzibie olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, tel. (089) 521-28-35, pokój 308, gdzie zostanie w tej sprawie podpisany „Protokół wydania nieruchomości”.

Odszkodowanie ustalone zostanie w odrębnej decyzji zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietna 2003 r.

                                                                                                                                                                                                

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/15 12:10:53
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska