Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

Elbląg, 12 października 2018 r.

IGR-II.7840.3.83.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

           W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2017 r. 1405 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko-Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Sławomira Ambroziak - Wójta Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, została wydana Decyzja Nr Jed/075/18 z dnia 12 października znak: IGR-II.7840.3.83.2018, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na:

Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 58
w miejscowości Dzierzki, działki nr 18/2 i 19/1, obręb 0009 Nowy Dwór,
gmina Jedwabno, powiat szczycieński

 

          Wobec powyższego informuję, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Delegatura w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, w pok. nr 144, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30).

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/15 12:01:01
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska