Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                        Olsztyn, dnia 11.10.2018 r.

 

IGR-I.746.2.39.2018

 

 

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu    i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)  i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski  zawiadamia, że na wniosek Pana Antoniego Wróbla, reprezentującego firmę „ŚRODOWSKO” s.c,, a działającego z pełnomocnictwa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.zo.o. w Białej Piskiej, z dnia 26.09.2018r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Grunwaldzkiej  w Drygałach, gmina Biała Piska w zakresie przejścia rurociągu przez teren zamknięty pod torami linii kolejowej nr 219 Olsztyn-Ełk w km 131,173, działka nr 76/2, obr. Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326).

Sprawę prowadzi: Adriana Stawicka – inspektor wojewódzki, tel. 89-5232783.

 

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/11 15:52:04
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska