Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
  Olsztyn, dnia 31.01.2018 r.

IGR-I.746.2.5.2018

                                                      OBWIESZCZENIE

                                                

                 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 j.t. ) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (z 2017 r., poz.1257 j.t.) , Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Pana Krzysztofa Pilarczyka, ul. Kopernika 1/20, 10-511 Olsztyn pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, z dnia 22.01.2018 r. , data wpływu: 22.01.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbiórce oraz budowie peronów nr 1 i 2 wraz z przejściem w poziomie szyn, na stacji Małdyty z dostosowaniem wysokości peronu do obowiązujących wytycznych oraz rozbiórce i budowie linii oświetlenia zewnętrznego w obszarze linii nr 220 Olsztyn Główny – Bogaczewo, km 57.940-58.448

                 Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana na działce ewidencyjnej nr 69/40 obręb Małdyty, gmina Morąg, powiat ostródzki, stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 ( pok. 326) .

Sprawę prowadzi : Krzysztof Klimek - główny specjalista , tel.89-52-32-620 .

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/03/07 10:14:23
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska