Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                Olsztyn, 02 października 2018 r.

 

IGR-I.746.2.38.2018

 

  

                                                        OBWIESZCZENIE

                                                 

                             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zawiadamia, że na wniosek Bartosza Szewczyka, ZOMB-KAN Projektowanie Nadzór, ul. Świerkowa 29/2, 10-174 Olsztyn, pełnomocnika inwestora: Polska Spółka Gazownictwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa reprezentowana przez Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 500 kPa w skrzyżowaniu z linią kolejową nr 38 relacji Białystok – Głomno na części działki nr 1/21 (dawniej działka nr 1/20) w obrębie 0007 Kętrzyn, gmina miasto Kętrzyn, powiat kętrzyński.

                             Przedmiotowa inwestycja będzie usytuowana  na działce ewidencyjnej stanowiącej teren zamknięty.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, strony mogą składać w formie pisemnej uwagi i wnioski w przedmiotowej  sprawie, w Wydziale Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9 (pok. 327).

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/10/02 14:04:34
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska