Warmińsko - Mazurski
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
jednostka sektora finansów publicznych

szukaj >

bip_logo_pl
odstep

                                                                                                                                                                                                                                                                                              IGR-II.7820.1.41.2018 

Olsztyn, 26.09.2018 r.

                                                                                   OBWIESZCZENIE

 

 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) Wojewoda Warmińsko – Mazurski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału w Olsztynie Pana Jarosława Kaczora, z dnia 19.09.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.09.2018), została wydana decyzja Nr 36/18 z dnia 26.09.2018 r, znak: IGR-II.7820.1.41.2018 zmieniająca decyzję wojewody warmińsko-mazurskiego Nr 23/18     z dnia 9.05.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.2.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dk 51 w msc. Lidzbark Warmiński (ul. Orła Białego) w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych – budowa ronda”,

w zakresie zmiany zapisów punktu 6.1.:

-        z: „stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna i zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie  w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”,

-        na: „stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna i zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymuje z mocy prawa, nieodpłatnie  w trwały zarząd z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.”.

Pozostałe warunki decyzji Nr 23/18 z dnia 9.05.2018 r., znak: IGR-II.7820.1.2.2018 pozostają bez zmian.

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, w pokoju nr 330, (poniedziałek - piątek 10:00 – 13:00). Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w terminie 14 dni, licząc od upływu 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Podmiot udostępniający informację:
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Pazerski
Data modyfikacji: 2018/09/28 10:35:58
Redaktor wprowadzający: Urszula Kalinowska